تلفن ادارات شهرستان

 

ردیف نام اداره تلفن فکس آدرس کدپستی
1 فرمانداری   36020833    
2 بخشداری مرکزی   36041101    
3 بخشداری شریف آباد   36472452    
4 دادگستری   36021055    
5 فرماندهی انتظامی   21863620    
6 شهرداری پاکدشت   36020288    
7 شهرداری شریف آباد   36472785    
8 شهرداری فرون آباد   36095252    
9 آموزش و پرورش   36020101    
10 آبفا   36045310    
11 راهداری   36470140    
12 آبیاری   36456638    
13 امام جمعه شریف آباد   36471373    
14 امور مساجد   36035756    
15 امور آب   36456595    
16 امور مالیاتی   36017610    
17 برق   36020888    
18 بنیاد شهید   36043191    
19 بهزیستی   36027333    
20 گاز   36040604