شهرستان پاکدشت به روایت تصویر

 
پاکدشت پایتخت گل ایران و قطب صنعتی استان تهران