معرفی مسئولین فعلی فرمانداری

 

 

مهدی یوسفی جمارانی
فرماندار شهرستان پاکدشت
 


حسین شیرازی

معاون سیاسی و انتظامی

 علی علیمحمدی
معاون برنامه ریزی, اداری و مالی
 
 


مهدی علیدادی

بخشدار شریف آبادرضا خانی
بخشدار مرکزی