بخشداران

رضا  خانی  بخشدار مرکزی  و مهدی علیدادی بخشدار شریف آباد