جمعه 28 مرداد 1401

شماره تماس فرمانداری

نشانی: پاکدشت – خیابان شهید مطهری – فرمانداری شهرستان پاکدشت
 
تلفن:  36023636 – 36023834
کد پستی:  3391854479
دورنگار:  36024988
 
دفتر فرماندار:  36020833
معاونت سیاسی: 36025756
معاونت برنامه ریزی: 36048686
معاونت عمرانی: 36027878
بازرسی:  36030303
روابط عمومی: 36022499
 
پست الکترونیک: R.Pakdasht@Gmail.com
سامانه پیام کوتاه  5000127005244
روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاکدشت
 
Aa